• Alumnat a qui va dirigit: De 1er a 3er ESO

  Àrees/Matèries: Biologia i Geologia 1er ESO: Característiques de la hidrosfera, fonts i processos de contaminació, mètodes de depuració.
  Biologia i Geologia 3er ESO: impactes de la activitat humana sobre la hidrosfera, anàlisis dels problemes mediambientals. Investigació i experimentació.

  Descripció de la proposta:

  L’ésser humà està abocant diferents tipus contaminants als mars de forma continuada. Un exemple d’aquests contaminants són els hidrocarburs: el petroli i els seus derivats. Els hidrocarburs poden arribar al mar de moltes fonts diferents, d’entre les quals destaquen els accidents dels petroliers. Aquesta font de contaminació, tot i representar només el 12% dels vessaments, provoca un impacte local molt important. És per això que durant aquesta activitat simularem un vessament de petroli accidental i intentarem tractar aquest vessament utilitzant diferents mètodes, seguint les instruccions generals de contenir, recollir i eliminar!

  Aspectes didàctics i metodològics:

  La sessió comença amb una petita explicació que introdueixi la temàtica de la contaminació marina per hidrocarburs i les actuacions que porten a terme els equips de descontaminació en casos reals. Seguidament es fa una pràctica en que l’alumnat posi a prova diferents mètodes de contenció, recol·lecció i eliminació d’hidrocarburs de forma simulada. Es recomana treballar en petits grups de 2-4 persones. És necessari realitzar la pràctica en un laboratori.

  Objectius:

  Experimentar sobre les accions que es duen a terme per a tractar els vessaments de petroli i valorar la idoneïtat de cada mètode.
  Sensibilitzar i fer reflexionar sobre les conseqüències de contaminar el mar.

  Competències bàsiques de l’àmbit científic-tècnic:

  Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic
  Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental
  Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana

  Recursos emprats:

  Recipient transparent (un aquari o una garrafa d’aigua de 5-8 litres tallada)
  Oli (millor d’oliva)
  Xocolata per a fer pastissos
  Aigua
  Cordell
  Palletes
  Cotó fluix
  Bastonets de les orelles
  Detergent per a netejar els plats
  Material per al professorat: Presentació per a fer una introducció del tema (Material adjunt)