• Alumnat a qui va dirigit: 2on d’ESO – Batxillerat

  Àrees/Matèries: Física i química: la matèria (propietats com la densitat), l’energia (propagació de la calor). Ciències de la terra: Circulació de les aigües i caracterització de la hidrosfera.

  Descripció:

  El nostre planeta està cobert per aigua en un 78 % de la seva superfície, i la majoria d’aquesta aigua es troba als oceans. Les aigües oceàniques tenen una importància cabdal en diferents processos del planeta com per exemple la regulació de la temperatura i la temperància dels climes.
  L’oceanografia física és l’estudi de les propietats de l’aigua i dels processos físics que s’esdevenen en els nostres oceans. Així doncs, mitjançant la modelització i simulació de diferents fenòmens naturals com l’albedo o els moviments de les corrents marines, s’explicaran alguns dels fenòmens que estudien els i les oceanògrafs i oceanògrafes.

  Aspectes metodològics:

  Es proposen diferents experiments de durada variable (des dels 5-10 minuts fins a 1 hora). Algunes d’aquestes experiències poden incloure’s en una classe d’aula, mentre que n’hi ha que exigeixen un laboratori per al seu desenvolupament. A mode d’exemple, durant una sessió d’una hora al laboratori es poden portar a terme tres experiments com:
  Experiment 1: Els efectes de la temperatura i la salinitat en la densitat
  Experiment 2: Estratificació de les aigües
  Experiment 3: La circulació global dels oceans

  Objectius:

  Comprendre la dinàmica dels mars i oceans
  Observar diferents propietats de l’aigua
  Construir models experimentals al laboratori per simular diferents fenòmens naturals

  Competències bàsiques de l’àmbit científico-tecnològic:

  Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  Competència 15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les conductes de risc

  Recursos:

  Material de suport al professorat: Guia didàctica.
  Material per a l’alumnat: Qüestionari per alguns experiments d’oceanografia física.
  Segons l’experiment que es vulgui portar a terme: cubetes, vasos de precipitats, colorants alimentaris, sal de cuina, escalfadors, etc. (Consultar el material necessari per a cada experiment a la guia).